USTAWA z dnia 19 grudnia 2014 r.o rybołówstwie morskim

Treść ustawy : https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150000222/U/D20150222Lj.pdf

„WYCIĄG”

DZIAŁ I 

Art. 1. …

2. Przepisy ustawy stosuje się do:
1)właścicieli, armatorów i kapitanów statków rybackich o polskiej przynależności, wykonujących rybołówstwo morskie tymi statkami na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej lub poza granicami tych obszarów; 

2)armatorów oraz kapitanów statków rybackich oobcej przynależności, wykonujących rybołówstwo komercyjne w wyłącznej strefie ekonomicznej; 

3)kapitanów statków rybackich o obcej przynależności wwożących na obszary morskie Rzeczypospolitej Polskiej świeże lub przetworzone organizmy morskie; 

4)osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które: 

a)  prowadzą na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej połowy organizmów morskich w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych albo w celu kształcenia, w zakresie rybołówstwa morskiego, 

b)  wykonują na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej rybołówstwo rekreacyjne, 

c)  prowadzą na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej chów lub hodowlę organizmów morskich albo zarybianie, 

d) wprowadzają do obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej lub przenoszą na tych obszarach organizmy morskie gatunków obcych lub gatunków niewystępujących miejscowo. 

Art. 3. Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, granice między wodami morskimi a wodami śródlądowymi do celów wykonywania rybołówstwa morskiego, mając na względzie zróżnicowanie metod zarządzania żywymi zasobami morza i wód śródlądowych. 

elspinecotubisPSSteam poland logo kolor transparentpls logo kolor transparent ok