Regulamin postępowania przy zarybieniach, przy odłowach i wstępu na teren stanic Okręgu PZW w Elblągu.

Regulamin postępowania przy zarybieniach wód użytkowanych przez Okręg PZW w Elblągu.

1. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu informuje o terminie zarybień z możliwym wyprzedzeniem:
- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – RZGW
- Urząd Marszałkowski właściwy dla miejsca zarybienia
- Powiatowy Inspektorat Weterynarii właściwy dla miejsca zarybienia
- Powiatowy Inspektorat Weterynarii właściwy dla miejsca zarejestrowania środka transportowego do przewozu ryb
- Komisję Zarybieniową PZW działająca przy kole PZW – opiekuna wody
- Wiceprezesa ds. Zagospodarowania i Ochrony Wód
- informację zamieszcza się na stronie internetowej OPZW w Elblągu
2. Po zarybieniu sporządza się dokumentację w trybie określonym w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji gospodarki rybackiej.
3. Zarybienia prowadzone będą zgodnie z zapisami operatów rybackich. Dotyczy to gatunku, asortymentu oraz ilości materiału zarybieniowego.
4. W zarybieniach mogą brać udział członkowie PZW po uprzednim kontakcie telefonicznym z osobą odpowiedzialną za zarybienie, wskazaną w komunikacie o zarybieniu na stronie internetowej Okręgu.
5. Osoby uczestniczące w zarybieniach obowiązują przepisy RODO oraz zasady udostępniania dokumentacji określone w drodze uchwały Zarządu Okręgu PZW w Elblągu.


Regulamin postępowania przy odłowach prowadzonych z użyciem profesjonalnego sprzętu wód użytkowanych przez Okręg PZW w Elblągu


1. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu do dnia 15 stycznia każdego roku przedstawi plan odłowów na dany rok kalendarzowy zatwierdzony w drodze uchwały Zarządu Okręgu PZW.
2. Odłowy prowadzone będą zgodnie z zapisami operatów rybackich.
3. Po przeprowadzonym odłowie sporządza się dokumentację w trybie określonym w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji gospodarki rybackiej.
4. W odłowach mogą uczestniczyć w charakterze obserwatora członkowie PZW.
5. Osoby uczestniczące w odłowach obowiązują przepisy RODO oraz zasady udostępniania dokumentacji określone w drodze uchwały Zarządu Okręgu PZW w Elblągu.


Regulamin wstępu na teren stanic stanowiących własność lub użytkowanych przez Okręg PZW w Elblągu.


1. Osoby wchodzące na teren stanic powinny uzgodnić ten fakt z osobą upoważnioną przez Okręg PZW w Elblągu, jako opiekuna stanicy (stanica w m Malbork – tel. kont. 533811382 ; stanica w m. Węgle-Żukowo – tel. kont. – 501202889).
2. Na terenie stanicy Węgle – Żukowo osoby wchodzące do budynków obowiązują przepisy weterynaryjne dotyczące tzw. sprzedaży bezpośredniej ryb.
3. Osoby przebywające na terenie obowiązują przepisy RODO, zasady udostępniania dokumentacji określone w drodze uchwały Zarządu Okręgu PZW w Elblągu oraz zapisy regulaminów tych stanic.

Regulamin zatwierdzony uchwałą nr 15/2023 Prezydium Zarządu Okręgu z dnia 27.04.2023r.

Sporządził:
Grzegorz Staniucha

 

elspinecotubisPSSteam poland logo kolor transparentpls logo kolor transparent ok