Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb Okręgu PZW w Elblągu w 2023 r.

Zasady wędkowania i Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb Okręgu PZW w Elblągu w 2023 r.

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb Okręgu PZW w Elblągu w 2023 r.

 Rozdziały

 1. Wstęp
 2. Prawa wędkującego w wodach PZW
 • Obowiązki wędkującego w wodach PZW
 1. Zasady wędkowania
 2. Dozwolone metody połowu
 3. Ochrona ryb
 • Kontrola i odpowiedzialność wędkujących w wodach PZW
 • Informacje końcowe
 1. WSTĘP

 Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb Okręgu PZW
w Elblągu, zwany dalej Regulaminem, stanowi zbiór przepisów dotyczących zasad uprawiania wędkarstwa
i ochrony zasobów ichtiofauny. Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkich wędkujących w wodach będących
w użytkowaniu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego (PZW) w Elblągu, zarówno zrzeszonych w Związku, jak
i niezrzeszonych obywateli polskich oraz cudzoziemców.

Uwaga: Uprawniony do rybactwa ma prawo zaostrzania lub łagodzenia wymiarów, okresów ochronnych, limitów ilościowych ryb oraz zasad i metod połowu. Łagodzenie tych wymogów nie może naruszać przepisów Ustawy o rybactwie śródlądowym oraz przepisów wydanych na jej podstawie.

 1. PRAWA WĘDKUJĄCEGO W WODACH PZW
 1. Prawo do wędkowania w wodach użytkowanych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu mają członkowie PZW i osoby niezrzeszone w PZW, posiadający kartę wędkarską oraz cudzoziemcy, przestrzegający zasad ujętych w niniejszym Regulaminie i zezwoleniu uzyskanym od uprawnionego do rybactwa.
 2. Zasady wydawania kart wędkarskich regulują przepisy ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, z późniejszymi zmianami.
 3. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do 14 lat oraz cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce.
 4. Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat, z tym że młodzież do 16 lat nie ma prawa do wędkowania w porze nocnej bez nadzoru osoby uprawnionej do opieki.
 5. Członek PZW w wieku od 7 do lat 14 ma prawo wędkować
  z następującymi ograniczeniami: w ramach własnego łowiska, zgodnie z limitem ilościowym i wagowym, wyłącznie pod opieką i odpowiedzialnością osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską.
 6. Członek PZW w wieku do 7 lat i młodzież niezrzeszona
  w PZW w wieku do 14 lat ma prawo wędkować wyłącznie pod opieką i odpowiedzialnością oraz w ramach uprawnień, stanowiska i dziennego limitu połowu ryb osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską i zezwolenie wydane przez uprawnionego do rybactwa:
 7. metodą gruntowo-spławikową, spinningową i muchową jednocześnie mają prawo wędkować dwie osoby, każda na jedną wędkę,
 8. udostępnienie stanowiska i limitu dwóm osobom wyklucza wędkowanie opiekuna na jedną wędkę,
 9. udostępnienie stanowiska i limitu jednej osobie, nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedną wędkę,
 10. Dopuszcza się wędkowanie kilkuosobowych grup młodzieży w wieku do 14 lat, pod nadzorem
  i odpowiedzialnością opiekuna posiadającego stosowne uprawnienia oraz na warunkach zezwolenia wydanego przez uprawnionego do rybactwa.
 • OBOWIĄZKI WĘDKUJĄCEGO W WODACH PZW
 1. W czasie wędkowania wędkarz ma obowiązek posiadać kartę wędkarską, zezwolenie wydane przez uprawnionego do rybactwa i inne dokumenty wymagane przez wydającego zezwolenie.
 2. Przed przystąpieniem do wędkowania, wędkarz zobowiązany jest do ustalenia, do kogo należy wybrane przez niego łowisko i czy nie obowiązują na nim dodatkowe ograniczenia, poza zawartymi w niniejszym Regulaminie
  i w zezwoleniu wydanym przez uprawnionego do rybactwa
 3. Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku pierwszeństwo ma ten wędkarz, który przybył na nie wcześniej. Przy zajmowaniu stanowisk wędkujący powinni zachować między sobą odpowiednie odstępy, określone
  w rozdziale V. Regulaminu. Odstępy te mogą być zmniejszone tylko za zgodą wędkarza, który wcześniej zajął dane stanowisko.
 4. W czasie wędkowania wędki muszą być pod stałym nadzorem ich użytkownika. Niedozwolone jest oddalanie się od rozstawionych wędek na odległość większą niż 50 metrów i pozostawienie ich na czas dłuższy niż 5 minut.
 5. Wędkarz zobowiązany jest posiadać przyrząd do wyjmowania haczyków z pysków ryb. Ryby z haczyka należy uwalniać z zachowaniem maksymalnej ostrożności.
 6. Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości brzeg
  w promieniu 5 m od zajmowanego stanowiska wędkarskiego, bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.
 7. Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, jeśli rozgrywane mają być na nim zawody sportowe, prowadzone odłowy lub zarybienie. Organizator zawodów musi posiadać pisemne zezwolenie uprawnionego do rybactwa.
 8. W przypadku zauważenia zanieczyszczenia wody lub jego skutków, jak np. śnięte ryby, zmiana koloru wody, plamy olejowe, nienaturalny zapach, wędkarz jest zobowiązany natychmiast zawiadomić o tym zarząd najbliższego koła lub okręgu PZW, policję albo najbliższy organ administracji publicznej.
 9. Jeżeli wędkarz złowi rybę oznakowaną, ma obowiązek przesłać do zarządu okręgu PZW, na którego terenie została ona złowiona, znaczek i kilka łusek wyjętych powyżej linii nabocznej ryby, podając równocześnie jej gatunek, długość i ciężar oraz miejsce i datę połowu.

 

 

IV. ZASADY WĘDKOWANIA

 1. Wędka

Wędkarz ma obowiązek posługiwać się wędką składającą się
z wędziska o długości co najmniej 30 cm, do którego przymocowana jest linka zakończona:

 1. jednym haczykiem z przynętą, albo
 2. w metodzie muchowej, nie więcej niż dwoma haczykami, każdy ze sztuczną przynętą, przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż dwa ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm, albo
 3. w metodzie spinningowej i trollingowej, sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż trzy haczyki; haczyk może mieć nie więcej niż cztery ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm.
 4. przy połowie ryb spod lodu:
 • jednym haczykiem z przynętą, przy czym haczyk nie może mieć więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm, albo
 • sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki, przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm.
 1. Przynęty
 2. Jako przynęty mogą być stosowane:
 • przynęty naturalne: zwierzęce i roślinne,
 • przynęty sztuczne.
 1. Zabrania się stosować, jako przynęt (zanęt):
 • zwierząt i roślin chronionych,
 • ryb niewymiarowych oraz znajdujących się w okresie ochronnym,
 • ryb i raków wymienionych w rozdziale IV., pkt. 8,
 1. Przynęty naturalne zwierzęce to organizmy żywe lub martwe, ich części, a także przetwory z nich. Przynęty te mogą być uzbrojone jednym haczykiem.
 2. Przynęty naturalne roślinne to rośliny, ich części oraz przetwory z nich (np. ciasta i pasty). Do przynęt tych umownie zalicza się też sery. Przynęty te mogą być uzbrojone jednym haczykiem.
 3. Przynęty sztuczne to grupa przynęt wykonanych z różnych materiałów naturalnych lub sztucznych. Przynęty te mogą być uzbrojone najwyżej w trzy haczyki o rozstawie ostrzy nie większym niż szerokość korpusu przynęty sztucznej
  (z tolerancją do 2 mm).
 4. Wędkowanie
 • W wodach użytkowanych przez PZW można wędkować przez całą dobę, z wyjątkiem wód krainy pstrąga i lipienia (wymienionych w odrębnym informatorze PZW), gdzie wolno wędkować tylko od świtu do zmierzchu 1 godz. przed wschodem słońca i 1 godz. po zachodzie słońca.
 • Zabrania się łowić ryby w ustalonych dla nich okresach
  i oznakowanych miejscach ochronnych, takich jak tarliska, krześliska, zimowiska, mateczniki. Zabrania się połowu ryb
  w obrębach ochronnych i hodowlanych.
  • Wędkarz ma obowiązek przestrzegać limitów dziennych połowów ryb.

3.4 Ponadto wędkarzowi nie wolno:

 1. przechowywać i zabierać ryb poniżej ich wymiarów ochronnych,
 2. sprzedawać złowionych ryb,
 3. rozdawać złowionych ryb na terenie łowiska,
 4. łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od: jazów, śluz, tam, zapór i innych urządzeń służących do piętrzenia wody oraz przepławek. Zakaz ten nie dotyczy budowli hydrotechnicznych służących regulacji brzegów lub dna, np. ostrogi, opaski i progi denne,
 5. łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od rozstawionych i oznakowanych sieci i innych rybackich narzędzi połowu,
 6. łowić metodą "szarpaka" - kłusowniczą metodą połowu wędką polegającą na prowadzeniu zestawu lub przynęty powodującą podhaczenie lub kaleczenie zewnętrznych powłok ryb poza obrębem głowy,
 7. budować pomostów i stanowisk wędkarskich bez zgody użytkownika wody,
 8. wędkować ze sprzętu pływającego niezarejestrowanego
  i nieoznakowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, o ile obowiązują takie wymogi rozporządzenia.
 9. stosować sztucznego światła, służącego lokalizowaniu bądź zwabianiu ryb,
 10. kotwiczyć łodzi i wędkować na oznakowanych torach żeglugi wodnej,
 11. wędkować z mostów,
 12. obcinać głów i ogonów rybom przed zakończeniem wędkowania,

ł)  skrobać, patroszyć i filetować ryby na łowisku.

3.5.Złowione ryby (z wyjątkiem łososiowatych i lipienia) wolno przechowywać w stanie żywym wyłącznie w siatkach
 wykonanych z miękkich nici, rozpiętych na sztywnych obręczach lub w specjalistycznych workach karpiowych.
W siatkach nie wolno przechowywać większej ilości ryb niż wynika to z ustalonych limitów dobowych.

 1. łososiowate i lipienie przeznaczone do zabrania należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu,
 2. każdy wędkarz musi przechowywać osobno złowione przez siebie ryby.

3.6.Złowione ryby niewymiarowe lub będące pod ochroną muszą być bezwzględnie, z ostrożnością wypuszczone do wody.

3.7. Ryby podhaczone poza obrębem głowy określonym przez linie pokryw skrzelowych muszą być z ostrożnością wypuszczone do wody (nie dotyczy zawodów w dyscyplinie spławikowej).

3.8. Karasia srebrzystego, raków pręgowatych, raków sygnałowych oraz ryb z gatunku bass słoneczny, babka bycza, babka łysa, babka szczupła, babka rurkonosa, czebaczek amurski, sumik karłowaty i trawianka po złowieniu nie wolno wypuszczać dołowiska, w którym je złowiono, ani do innych wód.

3.9.Uprawniony do rybactwa może na danym łowisku wprowadzić ograniczenia lub zakazy dotyczące określonych metod połowu, a także stosowania zanęt i sposobów zanęcania.

3.10. Dopuszcza się, w miejscu i czasie prowadzenia połowu ryb na wędkę, pozyskiwanie ryb na przynętę przy użyciu podrywki wędkarskiej. Powierzchnia siatki podrywki wędkarskiej wynosi nie więcej niż 1 m x 1 m, a wielkość oczek sieci nie może być mniejsza niż 5 mm.

3.11. Ryby przeznaczone na przynętę mogą być użyte wyłącznie w łowisku, z którego zostały pozyskane –
z wyłączeniem gatunków wymienionych w pkt 3.8.   

V. KLASYCZNE METODY POŁOWU

1. Metoda gruntowo-spławiko

1.1.Łowienie ryb metodą gruntowo-spławikową dozwolone jest równocześnie na dwie wędki, każda z linką zakończoną jednym haczykiem z przynętą.

1.2.Wędkarz łowiący ryby tą metodą, zobowiązany jest do zachowania następujących minimalnych odstępów od innych wędkujących:

 1. łowiąc z brzegu - 10 m,
 2. między łodziami lub brodząc - 25 m,
 3. między łodzią, a wędkującymi z brzegu - 50 m.

2. Metoda spinningowa

2.1.Łowienie ryb metodą spinningową dozwolone jest na wędkę, trzymaną w ręku, z linką zakończoną jedną sztuczną przynętą, uzbrojoną w nie więcej niż trzy haczyki.

2.2.Wędkarz łowiący ryby tą metodą, zobowiązany jest do zachowania następujących minimalnych odstępów od innych wędkujących:

 1. łowiąc z brzegu lub brodząc - 25 m,
 2. łowiąc z łodzi - 50 m.

3. Metoda trollingowa

3.1.Łowienie ryb metodą trollingową dozwolone jest na jedną wędkę, zakończoną linką z jedną przynętą, holowaną za napędzanym silnikiem, żaglami lub siłą ludzkich mięśni środkiem pływającym.

3.2.Przy wędkowaniu tą metodą wędkarz zobowiązany jest zachować minimalną odległość 50 m od innych wędkujących.

4. Metoda muchowa

4.1.Łowienie ryb metoda muchową dozwolone jest na wędkę, trzymaną w ręku, wyposażoną w kołowrotek o szpuli ruchomej i sznur muchowy,    zakończony nie więcej niż dwoma haczykami, każdy ze sztuczną przynętą przy czym każdy haczyk nie może posiadać więcej niż dwa ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm. Inne linki niż sznur muchowy w tej metodzie mogą być stosowane wyłącznie do wiązania przyponów, których długość nie może przekraczać dwukrotnej długości używanego wędziska oraz jako
podkład pod sznur muchowy. Na wędce muchowej nie wolno stosować dodatkowego, zewnętrznego obciążenia linki
i przyponu oraz zakazuje się stosowania kuli wodnej i innych zastępujących ją przedmiotów.

4.2.Przy wędkowaniu tą metodą wędkarz zobowiązany jest zachować minimalne odległości od innych wędkujących:

 1. z brzegu lub brodząc – 25 m,
 2. z łodzi – 50 m.

5. Metoda podlodowa

5.1.Łowienie ryb spod lodu na przynętę sztuczną - dozwolone jest na jedną wędkę, a w przypadku połowu na przynętę naturalną lub mormyszkę na  dwie wędki. Za mormyszkę uważa się przynętę, w postaci jednolitego korpusu – dowolnego kształtu i koloru, o długości nie większej niż
15 mm, z wtopionym lub wlutowanym haczykiem
o pojedynczymostrzu.

5.2. Otwory w lodzie należy wykonywać o średnicy nie większej niż 20 cm, a między nimi zachować odległość nie mniejszą niż 1 m.

5.3.Zabrania się połowu ryb w porze nocnej, tj. od zmierzchu do świtu.

5.4. Złowione ryby, przeznaczone do zabrania należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu. Zabite ryby należy przechowywać
w pojemnikach.

5.5. Przy wędkowaniu tą metodą wędkujący zobowiązany jest zachować minimalną odległość 10 m od innych wędkujących.

5.6. Zabrania się stosować martwej i żywej ryby, jako przynęty.

 1. Zasada ogólna

Niezależnie od metody połowu w wodach użytkowanych przez PZW można wędkować na dwie wędki z wyłączeniem:

 • połowu ryb łososiowatych, lipienia – jedna wędka,
 • połowów podlodowych na przynęty sztuczne
  (z wyłączeniem mormyszki) - jedna wędka.

VI. OCHRONA RYB

 

 1. Wymiar ochronny ryby stanowi długość od początku głowy do najdalszego krańca płetwy ogonowej.
 2. Obowiązują następujące wymiary ochronne ryb:
 • boleń do 40 cm i od 70 cm,
 • brzana do 40 cm,
 • certa do 30 cm,
 • głowacica do 70 cm,
 • jaź do 25 cm,
 • jelec do 15 cm,
 • karp do 30 cm (nie dotyczy rzek), do 45 cm (duży staw
  w Miniętach, od 55 cm (j. Podgórz), do 40 cm (stawy Bornity), na j. Krzykosy wymiar ochronny karpia do 35 cm i limit dobowy – do 2 szt.
 • kleń do 25 cm,
 • lin do 25 cm,
 • lipień do 30 cm,
 • łosoś do 35 cm,
 • miętus do 25 cm;
 • okoń do 18 cm i od 40 cm (za wyjątkiem wód ujętych
  w Informatorze wód krainy pstrąga i lipienia), płoć do
  15 cm (nie obowiązuje na jeziorze Kuksy i na jeziorze Sztumskim oraz na zawodach wędkarskich organizowanych na żywej rybie),
 • pstrąg potokowy do 30 cm,
 • rozpiór do 25 cm,
 • sandacz do 50 cm,
 • sapa do 25 cm,
 • sieja do 35 cm,
 • sielawa do 18 cm,
 • sum do 70 cm,
 • szczupak do 50 cm i od 90 cm,
 • świnka do 25 cm,
 • troć do 35 cm,
 • troć jeziorowa do 50 cm,
 • węgorz do 60 cm,
 • wzdręga do 15 cm.
 1. Ustala się następujące okresy ochronne ryb:
 • boleń od 1 stycznia do 30 kwietnia,
 • brzana od 1 stycznia do 30 czerwca,
 • brzanka i brzana karpacka od 1 stycznia do 31 grudnia,
 • certa od 1 stycznia do 30 czerwca;
 • głowacica od 1 marca do 31 maja,
 • lipień od 1 marca do 31 maja,
 • łosoś od 1 października do 31 grudnia,
 • miętus od 1 grudnia do końca lutego,
 • okoń od 1 marca do 30 kwietnia
 • pstrąg potokowy od 1 września do 31 grudnia:
 • sieja od 1 października do 31 grudnia,
 • sielawa 1 października do 31 grudnia,
 • sandacz od 1 stycznia do 31 maja,
 • sapa od 1 kwietnia do 31 maja,
 • sum od 1 stycznia do 31 maja;
 • szczupak od 1 stycznia do 30 kwietnia,
 • świnka od 1 stycznia do 15 maja,
 • troć w pozostałych rzekach od 1 października
  do 31 grudnia;
 • troć jeziorowa od 1 września do 31 stycznia,
 • węgorz od 1 grudnia do 31 marca.
 1. Jeżeli pierwszy lub ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku ryb przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, okres ochronny ulega skróceniu o ten dzień. Nie dotyczy węgorza i jesiotra ostronosego.
 2. Zakazowi połowów wędkarskich podlegają następujące gatunki ryb i minogów prawnie chronionych:
 • alosa,
 • babka czarnoplamka,
 • babka mała,
 • babka piaskowa,
 • brzanka,
 • ciosa,
 • dennik,
 • głowacz pręgopłetwy,
 • głowacz białopłetwy,
 • igliczniowate – wszystkie gatunki,
 • jesiotr ostronosy, jesiotr zachodni,
 • kiełb białopłetwy,
 • kiełb Kesslera,
 • kozy – wszystkie gatunki,
 • kur rogacz,
 • minogi - wszystkie gatunki,
 • parposz,
 • piekielnica,
 • piskorz,
 • pocierniec,
 • różanka,
 • strzebla błotna,
 • śliz,
 • taśmiak długi.
 1. Rak błotny i rak szlachetny nie mogą być przedmiotem amatorskiego połowu.
 2. Wprowadza się następujące limity ilościowe ryb do zabrania z łowisk.

7.1 W ciągu tygodnia (od poniedziałku do niedzieli):

 • głowacica 1 szt.
  • W ciągu doby (w godz. 0.00 - 24.00)
 • sum - 1 szt.,
 • troć jeziorowa, troć wędrowna, łosoś, sandacz, szczupak, sieja, boleń, (łącznie) - 2 szt.,
 • lipień, pstrąg potokowy, (łącznie) 3 szt.,
 • brzana - 3 szt.,
 • karp - 3 szt. na j. Krzykosy limit karpia wynosi 2 szt.
 • lin - 4 szt.,
 • certa - 5 szt.,
 • węgorz - 2 szt.
 • okoń - 15 szt.

Łączna ilość złowionych i zabranych z łowisk ryb wymienionych gatunków nie może przekroczyć 10 szt.
w ciągu doby.

 1. Dopuszcza się zabranie z łowisk ryb innych gatunków niewymienionych wyżej, w ilościach nieprzekraczających 5 kg w ciągu doby.
 2. Limity połowu nie dotyczą amura, tołpygi, krąpia, karasia srebrzystego, leszcza), pstrąga tęczowego i pstrąga źródlanego oraz gatunków ryb wymienionych w rozdziale IV., pkt. 3.8
 3. Łowienie ryb podczas zawodów wędkarskich regulują odrębne przepisy zawarte w "Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego".
 4. Wędkujących obowiązuje zakaz trollingowania na wodach znajdujących się w rezerwatach przyrody, w tym: na j. Drużno, rz. Pasłęka i zb. Pierzchalskim.
 5. W rezerwacie przyrody „Ostoja bobrów na rzece Pasłęce” obowiązuje zarządzenie w sprawie zadań ochronnych Dyrektora RDOŚ w Olsztynie lub zapisy planu ochrony rezerwatu (w momencie jego zatwierdzenia).
 6. W rezerwacie przyrody Jezioro Drużno obowiązują zapisy planu ochrony rezerwatu.
 7. Na j. Drużno wprowadza się całkowitą ochronę następujących gatunków: szczupak, sandacz oraz okoń (zakaz zabierania złowionych ryb).
 8. Zakaz spinningowania w okresie od 1 stycznia do 31 maja na prawobrzeżnej odnodze rz. Pasłęka przy pompie Młoteczno nr 4 oraz odcinku rz. Pasłęka od 100 m w górę do 100 m w dół w/w odnogi.
 9. Na wodach rz. Elbląg w granicach Portu Elbląg, w okresie
  od 15 września do ostatniego dnia lutego nie można prowadzić połowów wędką:
 • w godzinach od 17:00 do 7:00;
 • metodą polegającą na wyrzucaniu i ściąganiu sztucznej przynęty, zwaną „metodą spinningową”;
 • wędką z przymocowaną linką zakończoną więcej niż jednym przyponem uzbrojonym w więcej niż jeden haczyk o więcej niż jednym ostrzu.
 1. Na rzekach lub odcinkach rzek: Banówka, Bauda, Biebrza Warmińska, Drwęca Warmińska, Dzierzgoń, Liwa, Łaźnica, Omaza, Srebrny Potok, Wałsza oraz Wąska obowiązują dodatkowe przepisy zamieszczone
  w Informatorze Krainy Pstrąga i Lipienia.
 2. Na j. Orneta (Mieczowe) obowiązuje zasada złów
  i wypuść.
 3. Na stawie przy ul. Długiej w Braniewie obowiązuje zasada złów i wypuść.
 4. Na rzece Tuga na terenie miasta Nowy Dwór Gdański od mostu na ulicy Wejhera do mostu zwodzonego na ulicy Sikorskiego obowiązuje zasada złów i wypuść.
 5. Wędkujących na: j. Białym, j. Kaniewo (Kaniewskim),
  Miejskim w Kisielicach, j. Kościeleczki, j. Krzykosy,
  j. Licze, j. Mieczowe, j. Pastwa, j. Pięknym (Bakutil),
  j. Podzamcze, j. Rakowym, j.Rakowiec, j. Mareza, stawach w Bornitach, staw przy ul. Długiej w Braniewie, j. Podgórz oraz stawach w Korzeniewie obowiązuje zakaz połowu ryb ze sprzętu pływającego.
 6. Wędkujących na: j. Kuksy, j. Tywęzy, obowiązuje zakaz połowu w porze nocnej ze sprzętu pływającego.
 7. Na rzece Liwa na odcinku od mostu drogowego na drodze
  nr 55 ul. Sportowa w miejscowości Kwidzyn do mostu
  w miejscowości Białki obowiązuje zasada złów i wypuść.

 

VII. KONTROLA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WĘDKUJĄCYCH W WODACH PZW

 1. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez:
 2. funkcjonariuszy Policji,
 3. strażników Państwowej Straży Rybackiej,
 4. strażników Społecznej Straży Rybackiej,
 5. strażników Straży Ochrony Mienia PZW,
 6. strażników Państwowej Straży Łowieckiej,
 7. strażników Straży Leśnej,
 8. strażników Straży Parków Narodowych
  i Krajobrazowych,
 9. funkcjonariuszy Straży Granicznej,
 10. uprawnionego do rybactwa, na użytkowanych przez niego wodach.
 11. Na żądanie kontrolujących wędkarz ma obowiązek: okazać dokumenty, sprzęt wędkarski, złowione ryby i przynęty.
 12. Naruszenie niniejszego Regulaminu przez wędkarza pociąga za sobą konsekwencje wynikające z Ustawy
  o rybactwie śródlądowym i Statutu PZW.
 • INFORMACJE KOŃCOWE

 

 1. Do spraw regulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego, a także obowiązującego powszechnie prawa, w tym:
 • Ustawy prawo wodne,
 • Ustawy prawo o ochronie środowiska,
 • Ustawy o rybactwie śródlądowym,
 • Ustawy prawo o stowarzyszeniach,
 • Ustawy o lasach,
 • Ustawy o ochronie przyrody,
 • Ustawy o ochronie zwierząt,
 • Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt,
 • Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej roślin,
 • Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli
  i połowu innych organizmów żyjących w wodzie
  (z późniejszymi zmianami).

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r., na mocy Uchwały Nr 18/2022 Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu z dnia 24.09.2022 r.

 

elspinecotubisPSSteam poland logo kolor transparentpls logo kolor transparent ok