Poradnik Wędkarza

WYPOSAŻENIE   ŁODZI   W  ŚRODKI  BEZPIECZEŃSTWA
      Sprawę wyposażenia łodzi w środki bezpieczeństwa, w tym także łodzi używanych do amatorskiego połowu ryb, reguluje rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej. Dla łodzi o długości do 3,5 m wymagane są kamizelki ratunkowe w ilości odpowiadającej ilości członków załogi. Łodzie o długości od 3,5 m do 10 m muszą mieć dodatkowo na wyposażeniu: przynajmniej jedną gaśnicę 2 kg, koło ratunkowe z rzutką (dotyczy łodzi powyżej 4 m), po dwa odbijacze na każdej burcie, bosak i apteczkę. Brak w/w wyposażenia może skutkować karą grzywny w wysokości do 500 zł.

DOSTĘP DO WÓD
       Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne w art.  233.  [Obowiązek umożliwienia dostępu do wody] stwierdza:
1.  Właściciel nieruchomości przyległej do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych jest obowiązany umożliwić dostęp do wód na potrzeby wykonywania robót związanych z utrzymywaniem wód oraz dla ustawiania znaków żeglugowych lub hydrologiczno-meteorologicznych urządzeń pomiarowych.
2.  Właściciel nieruchomości przyległej do wód objętych powszechnym korzystaniem jest obowiązany zapewnić dostęp do wód w sposób umożliwiający to korzystanie. Części nieruchomości umożliwiające dostęp do wód wyznacza wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji.
3.  Właścicielowi nieruchomości, o którym mowa w ust. 1, przysługuje odszkodowanie odpowiednio od właściciela wód albo właściciela hydrologiczno-meteorologicznych urządzeń pomiarowych, a właścicielowi nieruchomości, o którym mowa w ust. 2 - z budżetu gminy, na warunkach określonych w art. 469.

JAKICH POZWOLEŃ WYMAGA POSTAWIENIE POMOSTU WĘDKARSKIEGO?
        Procedury prawne dotyczące uzyskiwania pozwoleń na budowę pomostów są zapisane w następujących aktach prawnych:
•    Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami)
•    Ustawa z 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566 z późniejszymi zmianami)
W celu wybudowania pomostu należy wykonać następujące czynności:
1.    Ustalić przebieg linii brzegowej.
2.    Pomost to nie tylko obiekt budowlany, ale także urządzenie wodne (podobnie jak stawy rybne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych, itp. Wszystkie prace związane z utworzeniem urządzenia wodnego lub kształtowania koryta wody mogą być przeprowadzane wyłącznie po uzyskaniu specjalnej zgody wodnoprawnej, która ma formę decyzji o pozwoleniu bądź zgłoszenia – rodzaj dokumentu uzależniony jest od rodzaju przeprowadzanych inwestycji. Jeśli wykonujemy pomost, którego szerokość wynosi maksymalnie 3 metry, a długość całkowita 25 metrów (łączna długość wszystkich elementów pomostu), to konieczne jest wysłanie zgłoszenia wodnoprawnego. W sytuacji, gdy planowany pomost ma posiadać większe rozmiary lub gdy planujemy stworzenie dwóch pomostów, których łączna długość będzie większa aniżeli powyżej opisane wymiary, będzie trzeba uzyskać pozwolenie wodnoprawne. Za wydawanie pozwoleń oraz przyjmowanie zgłoszeń wodnoprawnych odpowiada dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich. Przygotowane dokumenty trzeba składać w siedzibie nadzoru wodnego. Siedziby te są jednocześnie jednostkami organizacyjnymi Wód Polskich. Siedziba, do której się udamy, musi znajdować się najbliżej miejsca, w którym planujemy zrealizować daną inwestycję. Opłata za wniosek o pozwolenie jest równa 217 złotych. Jeśli przekazujemy zgłoszenie, zapłacimy 87 złotych. Pieniądze należy przelać na rachunek bankowy Wód Polskich.
3.    Pozwolenie na budowę a zgłoszenie budowy. Pomosty, których długość całkowita wynosi maksymalnie 25 metrów oraz wysokość liczona od korony pomostu do dna zbiornika wodnego do 2,50 metrów, które służą do cumowania jednostek pływających małej wielkości, nie wymagają uzyskiwania pozwoleń na budowę. W takich przypadkach należy wyłącznie zgłosić budowę w starostwie powiatowym. Jeśli budujemy pomosty o większej powierzchni, musimy złożyć wniosek o pozwolenie na budowę. J
ZASADY  REJESTRACJI. ŁODZI SŁUŻĄCYCH DO  POŁOWU  RYB
             Z dniem 1 sierpnia 2020r. weszła w życie nowelizacja ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 metrów. Na mocy nowych przepisów wprowadzony został jeden rejestr dla wszystkich jachtów i innych jednostek pływających do 24 metrów. W celu rejestracji jednostki pływającej konieczne jest złożenie wniosku do dowolnie wybranego organu rejestrującego. W Urzędzie Miasta Elbląg sprawy są realizowane przez Departament Ochrony Środowiska. Wniosek można złożyć w formie tradycyjnej, papierowej lub drogą elektroniczną, za pośrednictwem e-PUAP. Rejestr prowadzony jest w formie elektronicznej. Każda zainteresowana osoba może uzyskać nieodpłatny, elektroniczny dostęp do podstawowych informacji zawartych w bazie danych rejestru na temat danej jednostki. Z obowiązku rejestracji jachtów oraz jednostek pływających używanych do amatorskiego połowu ryb zwolnieni są posiadacze, których sprzęt nie przekracza długości równej 7,5 m lub mocy napędu mechanicznego równej 15 kW.
Obowiązkowi rejestracji będą podlegać:
• jachty oraz jednostki pływające używane do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW,
• jednostki pływające używane do połowów rybackich,
• jednostki pływające uprawiające żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o ile nie posiada innej niż polska przynależności. Osoby, które posiadają zarejestrowane wcześniej jednostki, będą musiały dokonać powtórnej rejestracji na nowych zasadach.TKIEM PZW
JAK  UZYSKAĆ  DOKUMENTY  UPRAWNIAJĄCE  DO  AMATORSKIEGO  POŁOWU  RYB?
Pierwszym warunkiem niezbędnym dla uprawiania wędkarstwa na wodach śródlądowych jest posiadanie karty wędkarskiej. Karty wędkarskie wydaje właściwy dla miejsca zamieszkania starosta (w przypadku powiatu grodzkiego np. m. Elbląg - Prezydent Miasta Elbląg,  po przedłożeniu zaświadczenia o złożeniu przed komisją egzaminacyjną PZW lub innej organizacji uprawnionej - egzaminu ze znajomości przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym i rozporządzeń wydanych na jej podstawie.  W przypadku Okręgu elbląskiego PZW komisje egzaminacyjne działają przy każdym z kół wchodzących w jego skład oraz w siedzibie biura ZO PZW w Elblągu przy ul. Sukienniczej 10.
Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej zwolnieni są cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce oraz osoby w wieku poniżej 14 lat.

Drugim warunkiem  amatorskiego połowu ryb (wędką)  jest wykupienie od rybackiego użytkownika wody zezwolenia na taki połów ryb. Na wodach administrowanych przez Polski Związek Wędkarski mogą łowić wędkarze po wniesieniu składki członkowskiej oraz składek członkowskich okręgowych na ochronę i zagospodarowanie wód. Po opłaceniu składek każdy wędkarz otrzymuje zezwolenie na połów ryb. Wędkarze niezrzeszeni i cudzoziemcy zobowiązani są wnieść opłatę za wędkowanie dla niezrzeszonych w PZW. Składki i opłaty można wnosić u skarbników kół, bądź w innych ustalonych przez okręg miejscach lub przy użyciu aplikacji internetowych.
Na wodach morskich (Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim i rozporządzenie wydane na jej podstawie) nie ma potrzeby posiadania karty wędkarskiej. Za wykonywanie morskiego rybołówstwa rekreacyjnego przez osoby fizyczne na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej, tj. za prowadzenie połowów z brzegu lub innych niż statek urządzeń pływających,
wysokości opłat są następujące:
- 7 zł za tygodniowy okres połowu
- 11 zł za miesięczny okres połowów
- 42 zł za 12-miesięcny okres połowów, a w przypadku członków rodzin wielodzietnych posiadających „Kartę Dużej Rodziny” wysokość opłaty wynosi 32 zł.
Opłaty wnosi się na konto:
Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego
60 1010 1140 0003 5822 3100 0000
W tytule przelewu wpisujemy: imię, nazwisko – za rybołówstwo rekreacyjne na okres…. (tydzień, miesiąc, 12 miesięcy).
Wędkując na wodach morskich należy posiadać przy sobie dokument tożsamości oraz dowód uiszczenia opłaty za wędkowanie. Uwaga: obowiązują odmienne przepisy dotyczące ochrony ryb od tych obowiązujących na wodach śródlądowych.

Informację sporządził:
Krzysztof Cegiel

KARTA WĘDKARSKA

WAŻNOŚĆ  KART WĘDKARSKICH  -  KOMUNIKAT

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu informuje, że ważne są tylko karty wędkarskie wydane po 31.01.1997r. Wynika to z ustawy z dnia 27 września 1996r. o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym (Dz.U. 1996 Nr 128 poz. 602) art. 2:
Art. 2.
Wydane na podstawie dotychczasowych przepisów karty wędkarskie lub karty łowiectwa podwodnego zachowują ważność do dnia 31 grudnia 1998 r. Osoby posiadające te karty, przy ich wymianie w terminie określonym w zdaniu poprzednim na karty wymagane według przepisów tej ustawy, są zwolnione z obowiązku składania egzaminu, o którym mowa w art. 7 ust. 5.
Zwracamy się do Kół PZW a zwłaszcza Skarbników Kół PZW, aby przy sprzedaży składek zwrócić uwagę na datę wydania karty wędkarskiej. W załączeniu przedstawiamy pismo z Zarządu Głównego PZW.

JAK  UZYSKAĆ  DOKUMENTY  UPRAWNIAJĄCE  DO  WĘDKOWANIA?
      Pierwszym warunkiem niezbędnym dla uprawiania wędkarstwa jest posiadanie karty wędkarskiej. Karty wędkarskie wydaje właściwy dla miejsca zamieszkania starosta (w przypadku powiatu grodzkiego np. m. Elbląg - Prezydent Miasta Elbląg), po przedłożeniu zaświadczenia o złożeniu przed komisją egzaminacyjną PZW egzaminu ze znajomości przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym. W przypadku Okręgu elbląskiego PZW komisje egzaminacyjne działają przy każdym z kół wchodzących w jego skład.
      Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do lat 14, z tym że mogą one uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę oraz cudzoziemcy czasowo przebywający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadający zezwolenie, o którym mowa w art. 7 ust. 2 (Dz. U. 1985 Nr 21 poz. 91 Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym), a także osoby uprawiające amatorski połów ryb w wodach znajdujących się w obiektach przeznaczonych do chowu lub hodowli ryb, jeżeli uzyskały od uprawnionego do rybactwa zezwolenie na połów w tych wodach. Uwaga: Karty wydane przed 01.02.1997r. utraciły swoją ważność.
       Drugim warunkiem amatorskiego połowu ryb (wędką) jest wykupienie od rybackiego użytkownika wody zezwolenia na taki połów. Na wodach administrowanych przez Polski Związek Wędkarski mogą łowić wędkarze po wniesieniu składki członkowskiej oraz składek na ochronę i zagospodarowanie wód. Po opłaceniu składek każdy wędkarz otrzymuje zezwolenie na połów ryb. Wędkarze niezrzeszeni i cudzoziemcy zobowiązani są wnieść opłatę za wędkowanie dla niezrzeszonych w PZW. Składki i opłaty można wnosić u skarbników kół, bądź w innych ustalonych przez okręg miejscach, jak również za pośrednictwem aplikacji eOkon dostępnej na stronie internetowej http://www.pzw.elblag.pl.

Informację sporządził:
Krzysztof Cegiel
Elbląg, dnia 02.02.2020r

elspinecotubisPSSteam poland logo kolor transparentpls logo kolor transparent ok