KARTA WĘDKARSKA

WAŻNOŚĆ  KART WĘDKARSKICH  -  KOMUNIKAT

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu informuje, że ważne są tylko karty wędkarskie wydane po 31.01.1997r. Wynika to z ustawy z dnia 27 września 1996r. o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym (Dz.U. 1996 Nr 128 poz. 602) art. 2:
Art. 2.
Wydane na podstawie dotychczasowych przepisów karty wędkarskie lub karty łowiectwa podwodnego zachowują ważność do dnia 31 grudnia 1998 r. Osoby posiadające te karty, przy ich wymianie w terminie określonym w zdaniu poprzednim na karty wymagane według przepisów tej ustawy, są zwolnione z obowiązku składania egzaminu, o którym mowa w art. 7 ust. 5.
Zwracamy się do Kół PZW a zwłaszcza Skarbników Kół PZW, aby przy sprzedaży składek zwrócić uwagę na datę wydania karty wędkarskiej. W załączeniu przedstawiamy pismo z Zarządu Głównego PZW.

JAK  UZYSKAĆ  DOKUMENTY  UPRAWNIAJĄCE  DO  WĘDKOWANIA?
      Pierwszym warunkiem niezbędnym dla uprawiania wędkarstwa jest posiadanie karty wędkarskiej. Karty wędkarskie wydaje właściwy dla miejsca zamieszkania starosta (w przypadku powiatu grodzkiego np. m. Elbląg - Prezydent Miasta Elbląg), po przedłożeniu zaświadczenia o złożeniu przed komisją egzaminacyjną PZW egzaminu ze znajomości przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym. W przypadku Okręgu elbląskiego PZW komisje egzaminacyjne działają przy każdym z kół wchodzących w jego skład.
      Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do lat 14, z tym że mogą one uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę oraz cudzoziemcy czasowo przebywający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadający zezwolenie, o którym mowa w art. 7 ust. 2 (Dz. U. 1985 Nr 21 poz. 91 Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym), a także osoby uprawiające amatorski połów ryb w wodach znajdujących się w obiektach przeznaczonych do chowu lub hodowli ryb, jeżeli uzyskały od uprawnionego do rybactwa zezwolenie na połów w tych wodach. Uwaga: Karty wydane przed 01.02.1997r. utraciły swoją ważność.
       Drugim warunkiem amatorskiego połowu ryb (wędką) jest wykupienie od rybackiego użytkownika wody zezwolenia na taki połów. Na wodach administrowanych przez Polski Związek Wędkarski mogą łowić wędkarze po wniesieniu składki członkowskiej oraz składek na ochronę i zagospodarowanie wód. Po opłaceniu składek każdy wędkarz otrzymuje zezwolenie na połów ryb. Wędkarze niezrzeszeni i cudzoziemcy zobowiązani są wnieść opłatę za wędkowanie dla niezrzeszonych w PZW. Składki i opłaty można wnosić u skarbników kół, bądź w innych ustalonych przez okręg miejscach, jak również za pośrednictwem aplikacji eOkon dostępnej na stronie internetowej http://www.pzw.elblag.pl.

Informację sporządził:
Krzysztof Cegiel
Elbląg, dnia 02.02.2020r

elspinecotubisPSSteam poland logo kolor transparentpls logo kolor transparent ok