Rodo

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu informuje, że z dniem 24 maja 2016 roku weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W/w rozporządzenie jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej od 25 maja 2018r. Wypełniając obowiązki informacyjne wynikające z tego rozporządzenia  - Okręg PZW w Elblągu informuje członków Okręgu, osoby niezrzeszone w PZW oraz kontrahentów o zasadach przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z tymi informacjami.

Uchwała Nr 146 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 4 czerwca 2016 r.

Uchwała Nr 98 Prezydium Zarzadu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 26 ,listopada 2015 r.


INFORMACJA  O  PRZETWARZANIU  DANYCH  OSOBOWYCH  PRZEZNACZONA   DLA  CZŁONKÓW  PZW  I  OSÓB  NIEZRZESZONYCH
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej: rozporządzenie -
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych:
I. Administrator danych
Administratorem danych jest Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu z siedzibą w Elblągu przy ul. Sukienniczej 10, 82-300 Elbląg, zarejestrowany w KRS, pod numerem KRS 0000042024, posiadający numer REGON: 170348458, kontakt telefoniczny: + 55 32-54-82  (połączenia płatne zgodnie z taryfikatorem operatora), email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., zwany dalej „Okręgiem”.
II. Inspektor Ochrony Danych
W Okręgu został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub pisemnie  (na adres siedziby Okręgu).
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Okręg w następujących celach:
w celach statutowych, wynikających ze Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego z 2017r., w związku z brzmieniem art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104) – w tym zakresie będą przetwarzane dane członków Okręgu, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Okręg i jego jednostki organizacyjne, tj. art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia;
w celu wydania zezwolenia na wykonywanie amatorskiego połowu ryb zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym z późniejszymi zmianami (tekst jednolity: Dz.U. 2015 poz. 652) oraz kontroli legalności wykonywania amatorskiego połowu ryb – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Okręg, tj. art. 6 ust. 1 lit f rozporządzenia;
w celu ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Okręg, tj. art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia;
w celu spełniania wymogów wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym w szczególności: przepisów o podatkach, rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków ciążących na Okręgu, takich jak np. prowadzenie rozliczeń finansowych, w tym podatkowych;
w celach statystycznych oraz badawczych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności ustawy o rybactwie śródlądowym z późniejszymi zmianami) - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Okręg, jako użytkownika rybackiego, tj. art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia oraz konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia;
w celu archiwizacji dokumentacji – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia.
w celu realizacji umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia 01.06.2018r., wyłącznie na potrzeby Centralnej Bazy Danych Członków PZW. Podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. C rozporządzenia oraz uchwała Prezydium Zarządu Głównego w Warszawie nr 98 z dnia 26 listopada 2015r., uchwały Zarządu Głównego PZW w Warszawie nr 146 z dnia 04.06.2016r.
IV. Informacja o okresach przetwarzania danych osobowych
Okręg będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe:
w celach statutowych, wynikających ze Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego – przez okres trwania Pani/Pana członkostwa w Okręgu;
w celu wydania zezwolenia na wykonywanie amatorskiego połowu ryb oraz kontroli legalności wykonywania amatorskiego połowu ryb – przez okres, w jakim jest Pan/Pani zobowiązany/na do posiadania zezwolenia na wykonywanie amatorskiego połowu ryb wydanego przez Okręg;
w celu ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu;
w celu spełniania wymogów wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym w szczególności: przepisów o podatkach, rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków ciążących na Okręgu, takich jak np. prowadzenie rozliczeń finansowych, w tym podatkowych etc.;
w celach statystycznych oraz badawczych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności ustawy o rybactwie śródlądowym) – przez okres związania umową o użytkowanie obwodu rybackiego oraz przez 5 lat od dnia jej rozwiązania;
w celu archiwizacji dokumentacji – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia.
V. Informacja o odbiorcach danych osobowych
Dane są przeznaczone dla Okręgu i mogą być przekazane następującym odbiorcom:
pracownikom Okręgu lub członkom władz i organów Okręgu i kół zrzeszonych w OPZW w Elblągu, posiadającym pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych (np. księgowe, skarbnicy kół PZW zrzeszonych w Okręgu, członkowie władz i organów Okręgu);
podmiotom i organom, którym Okręg jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. Sądy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urzędy Skarbowe, Policja, Prokuratura);
Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Twardej nr 42, wpisanym do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000108423 – w celu prowadzenia ogólnopolskiego rejestru członków PZW;
biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie przepisów ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, na podstawie przepisów tej ustawy oraz rejestru dłużników niewypłacalnych stanowiącego część Krajowego Rejestru Sądowego – na podstawie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym;
podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;
podmiotom umożliwiającym Okręgowi dokonywanie zdalnych operacji płatniczych;
podmiotom wspierającym Okręg w prowadzonej działalności na zlecenie Okręgu.
VI. Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z rozporządzenia.
W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Okręgu, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od Okręgu Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych).
Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie Rozporządzenia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

VII. Dobrowolność podania danych
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu uzyskania członkostwa w Okręgu, a także korzystania z praw i obowiązków, jakie się z nim wiążą oraz w celu zakupienia zezwolenia na wykonywanie amatorskiego połowu ryb na wodach Okręgu.
Administrator zastrzega prawo zmiany lub aktualizacji niniejszej informacji.


INFORMACJA  O  PRZETWARZANIU  DANYCH  OSOBOWYCH  PRZEZNACZONA   DLA  KONTRAHENTÓW
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej: rozporządzenie -
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych:
I. Administrator danych
Administratorem danych jest Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu z siedzibą w Elblągu przy ul. Sukienniczej 10, 82-300 Elbląg, zarejestrowany w KRS, pod numerem KRS 0000042024, posiadający numer REGON: 170348458, kontakt telefoniczny: + 55 32-54-82  (połączenia płatne zgodnie z taryfikatorem operatora), email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., zwany dalej „Okręgiem”.
II. Inspektor Ochrony Danych
W Okręgu został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub pisemnie  (na adres siedziby Okręgu).
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Okręg w następujących celach:
w celu zawarcia i realizacji umów – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia;
w celu ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Okręg, tj. art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia;
w celu spełniania wymogów wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym w szczególności: przepisów o podatkach, rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków ciążących na Okręgu, takich jak np. prowadzenie rozliczeń finansowych, w tym podatkowych;
w celu archiwizacji dokumentacji – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia.
IV. Informacja o okresach przetwarzania danych osobowych
Okręg będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe:
niezbędne do zawarcia i realizacji umów, składania zamówień – przez czas niezbędny do podjęcia decyzji o zawarciu bądź nie zawarciu umowy lub przez czas trwania umowy;
w celu ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu, a zatem przez okres co najmniej 10 lat od rozwiązania umowy zgodnie z ogólnym terminem przedawnienia roszczeń wynikającym z art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny;
w celu spełniania wymogów wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym między innymi przepisów o podatkach, rachunkowości i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa - dane niezbędne w celach podatkowych – przez okres przedawnienia obowiązku podatkowego który wynosi 5 lat od końca roku podatkowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 31 § 1 Ordynacji podatkowej, w związku z art. 70 § 1 tej ustawy); dane niezbędne w celach rachunkowych – przez okres nie krótszy, niż 5 lat (art. 74 ustawy o rachunkowości);
w celu archiwizacji dokumentacji – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia.
V. Informacja o odbiorcach danych osobowych
Dane są przeznaczone dla Okręgu oraz mogą być przekazane następującym odbiorcom:
pracownikom Okręgu posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych kontrahentów (np. księgowi);
podmiotom i organom, którym Okręg jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. Sądy, ZUS, US, Policja, Prokuratura) ;
biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie przepisów ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, na podstawie przepisów tej ustawy oraz rejestru dłużników niewypłacalnych stanowiącego część Krajowego Rejestru Sądowego – na podstawie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym;
podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;
podmiotom umożliwiającym Okręgowi dokonywanie zdalnych operacji płatniczych;
podmiotom wspierającym Okręg w prowadzonej działalności na zlecenie Okręgu.
VI. Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z rozporządzenia.
W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Okręgu, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od Okręgu Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych).
Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie rozporządzenia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
VII. Dobrowolność podania danych
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu zawarcia i wykonywania umowy.
Administrator zastrzega prawo zmiany lub aktualizacji niniejszej informacji.

elspinecotubisPSSteam poland logo kolor transparentpls logo kolor transparent ok