Skład OKS w kadencji 2022-2026

 Okręgowy Kapitanat Sportowy:


1. Przemysław Klarecki – Przewodniczący
2. Maciej Smilgin – Zastępca Przewodniczącego
3. Iwona Smilgin – Sekretarz
4. Grzegorz Gryga – Członek
5. Norbert Kukliński – Członek
6. Patrycja Pawlikowska-Bobrowska – Członek
7. Leszek Sawicz – Członek
8. Krzysztof Ściuba – Członek
9. Łukasz Stasiak – Członek
10. Grzegorz Zamyślewski – Członek.

Regulamin Okręgowego Kapitanatu Sportowego.

REGULAMIN OKRĘGOWEGO KAPITANATU SPORTOWEGO

POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W ELBLĄGU

 

§ 1

Okręgowy Kapitanat sportowy PZW – OKS – jest Komisją Zarządu Okręgu PZW w Elblągu powołaną w oparciu o § 46 pkt 10 i § 67 Statutu PZW i działa na podstawie niniejszego regulaminu zatwierdzonego uchwałą Prezydium Zarządu Okręgu nr 8 z dnia 12.02.2015r.

§ 2

OKS realizuje zadania Zarządu Okręgu PZW w Elblągu w zakresie sportu w następujących dyscyplinach:

 • Spławikowej

 • Spinningowej

 • Muchowej

 • Podlodowej

 • Morskiej

§ 3

OKS prowadzi swoją działalność zgodnie z:

 • Aktualnymi przepisami sportowymi obowiązującymi w kraju i w okręgu

 • Statutem Polskiego Związku Wędkarskiego

 • Uchwałami Zarządu Głównego i Zarządu Okręgu PZW

 • Własnymi decyzjami

§ 4

Do zadań OKS w zakresie określonym w § 2 należy:

 1. Opracowanie:

 1. Planów oraz programów rozwoju dyscyplin sportowych

 2. Regulaminów sportowych oraz ich aktualizacja

 3. Rocznego preliminarza budżetowego okręgowego – Sport ZO i Sport Kwalifikowany, zgodnie z zasadami gospodarności na poziomie okręgu

 4. Terminarza imprez wędkarskich na szczeblu okręgu

 5. Komunikatów do imprez sportowych

 1. Nadzór nad przestrzeganiem i realizacją zatwierdzonych planów, preliminarzy budżetowych, programów, regulaminów i wytycznych

 2. Podejmowanie działań wynikających z umów i porozumień zawartych przez Okręg PZW ze sponsorami w zakresie sportu wędkarskiego

 3. Udzielanie pomocy merytorycznej i organizacyjnej Zarządom Kół i Klubom działającym przy Okręgu

 4. Inspirowanie działalności oraz ocena pracy Kół Okręgu PZW w zakresie sportu wędkarskiego

 5. Wdrażanie nowoczesnych metod szkolenia sportowego i analiza ich wyników

 6. Występowanie z wnioskami do Zarządu Okręgu w sprawach:

 1. Rocznego terminarza okręgowych zawodów i imprez sportowych

 2. Rocznego preliminarza budżetowego (sport kwalifikowany i sport ZO)

 1. Rozpatrywanie protestów i odwołań oraz wydawanie orzeczeń i decyzji w sprawach dotyczących dyscyplin sportowych wymienionych w § 2 zgodnie z obowiązującymi regulaminami i przepisami krajowymi i okręgowymi. W sprawach o charakterze dyscyplinarnym OKS działa w oparciu o uchwalone przez ZG PZW „Przepisy dyscyplinarne sportu wędkarskiego”

 2. Podejmowanie działań w zakresie pozyskiwania sponsorów dla prowadzonych dyscyplin sportu wędkarskiego oraz wyszukiwanie innych źródeł finansowania tych dyscyplin

 3. Analizowanie przychodów i wydatków w ramach rocznego preliminarza budżetowego i podejmowania odpowiednich działań w zakresie racjonalizacji wydatków i maksymalizowania dochodów

 4. Składanie do Zarządu Okręgu wniosków, propozycji, wystąpień i sprawozdań z działalności

 5. Wykonywanie innych prac i czynności zlecanych przez Zarząd Okręgu PZW a dotyczących sportu wędkarskiego

elspinecotubisPSSteam poland logo kolor transparentpls logo kolor transparent ok